Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Bij Maud Uitjes Tilburg

corr. adres: Tuinstraat 64, 5038 DD Tilburg

BTW nr.          851798469/KvK nr. 55641458

 

Algemeen.Onderstaande algemene voorwaarden (verder te noemen AV) zijn gemaakt om jullie uitje zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden en zodat je van tevoren weet hoe e.e.a. geregeld wordt. Onderstaande AV zijn afspraken die van toepassing zijn op iedere boeking van Bij Maud Uitjes Tilburg. Afwijkingen van deze AV zijn alleen bindend als je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van Bij Maud Uitjes Tilburg. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan. Onze AV zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders in onze branche toegepast, met hier en daar kleine verschillen/aanpassingen. Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, zo is de instelling van Bij Maud Uitjes Tilburg.

 

Definities.

Organisator: Bij Maud Uitjes Tilburg.

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij het definitief maken van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van organisator beschreven zoals hieronder;

 

Artikel 1. Vrijblijvende offerte en Definitieve overeenkomst.

1.1. Iedere uitgebrachte offerte (hoofdzakelijk en liefst via mailcontact) is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, en ook aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.

1.2. De definitieve overeenkomst komt alleen tot stand en is alleen definitief op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van organisator heeft aanvaard door het ondertekenen en retou eren van de aan opdrachtgever toegestuurde overeenkomst (verder te noemen DO).

 

Artikel 2. Betaling.

2.1. Als u uiteindelijk met minder personen komt dan in de DO staat, dan kunnen wij het bedrag helaas niet in mindering brengen. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die wij met derden maken. Wel is het mogelijk om andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

2.2. Iedereen die actief meedoet/meekijkt/aanwezig is tijdens het uitje is een deelnemer van het groepsuitje. Voor iedere deelnemer wordt gezorgd en maakt alles mee en betaald daarom entree.

2.3. Bij het afsluiten van de DO vindt er door de opdrachtgever de betaling plaats zoals vermeld staat op de DO, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de DO vermeldt staan.

2.4. De opdrachtgever die niet tijdig betaald volgens de vermelde betalingstermijn, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

2.5. Wanneer er een betaling is gedaan kan er geen restitutie meer plaatsvinden. 

 

Artikel 3. Opzegging door de organisator.

3.1. De organisator heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft ook het recht om een overeenkomst te beëindigen als de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onde eming beschadigen.

3.2. Omwille van onze betrouwbaarheid en gastvrijheid zijn wij er als bedrijf niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan, waar wij ons dan ook voor de volle 100% voor zullen inzetten.


Artikel 4. Opzegging door de opdrachtgever/wijziging groepsgrootte/te laat aanwezig zijn.

Inleiding: Een DO betekend dat de organisator jullie tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen. Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw geboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van tevoren geboekt. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 4.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt en verplichtingen met derden zijn afgesloten. Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachtssituatie van iemand anders voor rekening komt voor ons bedrijf Bij Maud Uitjes Tilburg. Wel willen wij in zo'n situatie nog gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing als daar ruimte voor is, doch de voorwaarden onder 4.2 blijven op voorhand van kracht.

4.1. Opzegging van de DO dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.

4.2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten; 

4.2.1. Indien de opzeggingsdatum 31 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum zoals in de DO staat vermeld: € 75,- administratiekosten.

4.2.2. Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 15 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals in de DO staat vermeld: 50% van het gehele boekingsbedrag.

4.2.3. Indien de opzeggingsdatum ligt binnen 14 dagen vanaf de aanvangsdatum zoals in de DO staat vermeld zijn we genoodzaakt het gehele boekingsbedrag in rekening te brengen.

4.3. Organisator attendeert hierbij opdrachtgever erop dat er mogelijkheden bestaan om elders voor deze boeking een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten.

4.4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.

4.5. Als u uiteindelijk met minder personen komt dan in de DO staat, dan kunnen wij het bedrag helaas niet in mindering brengen. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die wij met derden maken. Wel is het mogelijk om andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

4.6. Wanneer er een betaling is gedaan kan er geen restitutie meer plaatsvinden. 

4.7. Opdrachtgever brengt iedere deelnemer op de hoogte van het volgende: Deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij op de afgesproken tijd aanwezig is. Het geboekte tijdslot is de tijd dat de deur voor jullie opengaat. Er is geen wachtruimte, maar de locatie van het uitje bevindt zich midden in het centrum van Tilburg: de grootste en leukste wachtruimte van Tilburg.

4.8. M.n. bedoelt voor de escaperoom: Op de afgesproken aanvangstijd zoals in de DO is afgesproken staat alle n en iedereen klaar om de deelnemende groep te ontvangen en om met het programma te beginnen. Bij vertraging zal dit ten kosten gaan van de duur van het uitje. Bij extreme vertraging kan het uitje misschien helemaal niet meer doorgaan, dit i.v.m. reserveringen die aansluitend volgen. Er volgt dan ook geen restitutie.

4.9. M.n. bedoelt voor de workshops het volgende: Op de afgesproken aanvangstijd zoals in de DO is afgesproken staat alles en iedereen klaar om de deelnemende groep te ontvangen en om met het programma te beginnen. Als de deelnemende groep (of een deel daarvan) dusdanig te laat arriveert waardoor het programma te veel uitloopt, dan kan er voor de doorlopende personeels- en locatiekosten een bedrag van ad €50,- ex. BTW per half uur in rekening worden gebracht. Dit doen wij liever niet, wij willen daarom iedereen vragen om alsjeblieft gewoon precies op tijd te komen. Dan is de tijd die ervoor staat meer dan voldoende en dan hoeven er niet meer kosten te worden gemaakt dan nodig is.


Artikel 5. Deelnemer.

5.1. Een deelnemer is iemand die actief meedoet/meekijkt/aanwezig is tijdens het uitje.

5.2. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken c.q. oplevert of kan opleveren dat een uitvoering van een uitje daardoor in enige mate wordt bemoeilijkt/onder invloed is van alcohol en/of drugs, kan door de organisator en/of een begeleider van het uitje worden uitgesloten en krijgt hiervoor geen restitutie. 

5.3. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van die betreffende deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door betreffende deelnemer op betreffende deelnemer te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.

5.4. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade en/of letsel toebrengt aan bezittingen en/of aan een begeleider dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en zal de deelnemer de schade vergoeden.

5.5. Organisator stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om een uitje persoonlijk in detail op locatie te komen bespreken (m.u.v.Escaperoom 013), als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie aan de Tuinstraat 53 vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van het geboekte uitje.

5.6. Indien een deelnemer tijdens de uitvoering van het uitje meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator en /of de begeleider te berichten.Deze organisator en/of de begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk - naar tevredenheid van alle deelnemers op dat moment meteen wordt verholpen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator.

6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies of schade lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de organisator of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator en/of een begeleider hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.

6.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Overmacht.

7.1. Overmacht: in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de DO niet meer van de organisator kan worden gevergd.

7.2. In geval van overmacht heeft organisator het recht om de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat een deelnemer of opdrachtgever uitdien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten o.i.d. kan doen gelden. De organisator zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alte atief aan te bieden.


Artikel 8. Publicaties.

8.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

8.2. Tijdens het uitje kunnen er foto’s of films worden gemaakt door de organisator. Dit gebeurt alleen na toestemming van de deelnemers. Beeldmateriaal kan dan gebruikt worden voor de website van organisator of andere promotiedoeleinden. Mocht een deelnemer dat (alsnog ooit) niet wensen, dan verwijderen wij zonder aarzelen per direct het beeldmateriaal of zullen wij het beeldmateriaal op voorhand niet gebruiken.

8.3. Escape-Room 013 en haar spelelementen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het maken van beeld- en geluidsfragmenten door deelnemers is daarom niet toegestaan. Zien wij dit toch gebeuren, dan zal het spel worden beëindigd en de fragmenten moeten worden verwijderd. Er volgt dan ook geen restitutie.


Artikel 9. Toepasselijk recht.

9.1. Op ieder uitje met onderhavige AV is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met organisator aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij organisator en de opdrachtgever zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage instantie.


Artikel 10. Communicatie.

10.1. Social mediamogelijkheden zijn niet bedoeld en worden door organisator niet beschouwd als communicatiemiddel tussen opdrachtgever en organisator over de onderwerpen boekingen, vragen en opmerkingen, berichten inzake deze onderwerpen middels social media worden dan ook niet beantwoord. Voor de eerste contacten over deze onderwerpen vragen wij iedereen om te e-mailen en of te bellen.  

10.2. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.bijmaud.nl voor alle uitjes.  


Einde van de algemene voorwaarden.