Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Bij Maud Workshops Tilburg, gevestigd Tuinstraat 64, 5038 DD te Tilburg, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 17218491

 

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn gemaakt om jullie uitje zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden, en zodat je van te voren weet hoe e.e.a. geregeld wordt. Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op jouw boeking/iedere boeking bij Bij Maud. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van de directie van Bij Maud. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.


Algemene voorwaarden zijn geschreven voor als er onverhoopt iets niet goed verloopt en zijn daarom niet plezierig om (vooraf) te lezen en voor ons om op te stellen. Onze AV zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders in onze branche toegepast, met hier en daar kleine verschillen/aanpassingen.


Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, zo is de instelling van Bij Maud!

 

Definities

Organisator: Bij Maud

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Bij Maud beschreven zoals hieronder:

 

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt alleen tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Bij Maud heeft aanvaard door het ondertekenen en retourneren van de door Bij Maud aan opdrachtgever toegestuurde overeenkomst.

1.2. Iedere uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.

Einde artikel 1

 

Artikel 2. Betaling

2.1. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kunnen we het bedrag helaas niet in mindering brengen. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die we met derden maken. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

2.2. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeldt staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door vooraf schriftelijk overeengekomen mutaties in de opdrachtbevestiging.

2.3. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt binnen het op de overeenkomst vermelde termijn, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij Maud is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Einde artikel 2

 

Artikel 3. Opzegging door de organisator

3.1 De organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.

3.2 Omwille van onze betrouwbaarheid en gastvrijheid zijn wij er als bedrijf niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan, waar wij ons dan ook voor voor de volle 100% zullen inzetten. Maar mochten wij onverhoopt vanuit onze zijde een boeking toch moeten annuleren, dan zullen wij de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend geheel retourneren.

Einde artikel 3

 

Artikel 4. Opzegging door de opdrachtgever

Inleiding:

Een boeking door opdrachtgever betekend dat de organisator een bepaald tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen. Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw ingeboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van te voren geboekt en daarom zijn de gehanteerde staffels onder artikel 4.2 al heel vriendelijk/in het voordeel van de opdrachtgever. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 4.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt en verplichtingen met derden zijn afgesloten. Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachts-situatie van iemand anders voor rekening komt voor ons bedrijf. Wel willen wij in zo'n situatie nog gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing, doch de voorwaarden onder 4.2 blijven op voorhand van kracht.

4.1. Opzegging van de getekende overeenkomst door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.

4.2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die we met derden maken.

4.2.1 Indien de opzeggingsdatum 31 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum zoals vermeld staat in de overeenkomst: € 75,- administratiekosten.

4.2.2 Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 15 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals in de getekende overeenkomst staat vermeld: 35% van het gehele boekingsbedrag.

4.2.3 Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 14 en dag 8 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals in de getekende overeenkomst staat vermeld: 50% van het gehele boekingsbedrag.

4.2.4 Indien de opzeggingsdatum ligt binnen 7 dagen vanaf de aanvangsdatum zoals in de getekende overeenkomst staat vermeld zijn we genoodzaakt het gehele boekingsbedrag in rekening te brengen.

4.3. Bij Maud attendeert hierbij opdrachtgever er op dat er mogelijkheden bestaan om elders voor deze boeking een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten.

4.4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.

Einde artikel 4

 

Artikel 5. Deelnemer

5.1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken c.q. oplevert of kan opleveren, dat een uitvoering van een evenement, arrangement of workshop daardoor in enige mate wordt bemoeilijkt, kan door de organisator en/of een begeleider, van de activiteit worden uitgesloten.

5.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van betreffende deelnemer. De Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door betreffende deelnemer op betreffende deelnemer te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.

5.3 Indien de deelnemer op enigerlei wijze materieel verlies of schade toebrengt aan bezittingen van de organisator en/of een begeleider of aan organisator en/of een begeleider zelf, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.

5.4 Bij Maud stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk Bij Maud in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie Bij Maud vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van het geboekte/workshop/locatie

5.5 Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator en /of de begeleider te berichten. Deze organisator en/of de begeleider zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk - naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.

Einde artikel 5

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator

6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies of schade lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de organisator of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator en/of een begeleider niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.-

6.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Bij Maud en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Bij Maud kunnen worden toegerekend.

Einde artikel 6

 

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft Bij Maud het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

7.2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

7.3. Bij Maud zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Einde artikel 7

 

Artikel 8. Publicaties

8.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

8.2. Tijdens de uitjes bij Bij Maud kunnen er foto’s of films worden gemaakt. Dit gebeurt alleen na toestemming van de gasten. Beeldmateriaal kan dan gebruikt worden voor de website van Bij Maud of andere promotiedoeleinden. Mocht u dat (alsnog ooit) niet wensen, dan verwijderen wij zonder aarzelen per direct het beeldmateriaal of zullen wij het beeldmateriaal op voorhand niet gebruiken.

Einde artikel 8

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1. Op de arrangementen, evenementen en workshops met deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Bij Maud aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Bij Maud en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Einde artikel 9


Artikel 10. Communicatie

10.1. Social Media mogelijkheden zijn niet bedoeld en worden door Bij Maud niet beschouwd als communicatiemiddel tussen opdrachtgever en organisator inzake de onderwerpen boekingen, vragen en opmerkingen, berichten inzake deze onderwerpen middels social media worden dan zonder reactie verwijderd, voor contact inzake deze onderwerpen dienen de reguliere 1 op 1 communicatiemiddelen te worden gebruikt.

Einde artikel 10

 

Einde algemene voorwaarden